SOUTĚŽ: Vyhrajte dva lístky na galashow Prague PlayOffs 2018. Více se dozvíte stránce soutěže.

Pravidla soutěže

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost PRAGUE EQUESTRIANS STORE s.r.o., se sídlem Praha – Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 189097 C (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na sociálních sítích či webových stránkách společnosti PRAGUE EQUESTRIANS STORE s.r.o., provozovatele e-shopu equestrians.cz (dále jen „místo konání soutěže“) v termínu od 1. 8. 2018 do 30. 9. 2018 (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účastníci soutěží

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky soutěže (bod 4 Pravidel). Z účasti na soutěžích jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany ČR nebo EU a dále všichni zaměstnanci pořadatele soutěže i osoby na soutěži spolupracující, jakožto i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

4. Principy a podmínky soutěže, výhry a jejich doručení

Podmínkou účasti v soutěži je kompletní vyplnění dotazníkového průzkumu uvedeného na stránce Soutěže a jeho odeslání ke zpracování. Každý účastník soutěže se může zúčastnit pouze jednou. Pokusy téže osoby k opakované účasti v soutěži pod různými nebo falešnými identitami povedou k úplné diskvalifikaci dané osoby ze soutěže.
Dále je vždy nutný souhlas soutěžícího s pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů; pořadatel není oprávněn poskytnout osobní údaje účastníků třetí osobě. Soutěžící účastní v soutěži souhlasí s tím, že jim mohou být zasílána obchodní sdělení společnosti PRAGUE EQUESTRIANS STORE s.r.o. v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

5. Výhry v soutěži

Vyhodnocení přijatých odpovědí proběhne ihned po ukončení platnosti soutěže. Vítěz bude vyhlášen nejpozději 8. 10. 2018.

Ceny v soutěži:
Cenou pro výherce soutěže jsou dvě vstupenky v celkové hodnotě 7 380 Kč na Prague PlayOffs, které se konají 13. až 16. prosince 2018 v pražské O2 Aréně. Jedná se o tzv. balíček vstupenek, platný pro dvě osoby na všechny tři dny Prague PlayOffs.

6. Kontaktování výherce a doručení výher

Výherce soutěže bude náhodně vybrán ze všech platně vyplněných dotazníků. Platně vyplněným dotazníkem se rozumí, že dotazník obsahuje pravdivé informace o účastníkovi soutěže a jeho platné telefonní číslo.
Losování výherce proběhne tímto způsobem:

  1. odstranění neplatně vyplněných dotazníků (chybné kontaktní údaje, opakovaná vyplnění),
  2. seřazení platných odpovědí vzestupně podle data přijetí a přiřazení pořadového čísla každé odpovědi,
  3. použití generátoru náhodných čísel s rovnoměrným rozdělením k vygenerování vítězných pořadových čísel.

Výherci budou Pořadatelem o výhře informování na osobních telefonních číslech, která zadali při vyplňování dotazníku. Pokud se vítěze nepodaří na zadaném telefonním čísle kontaktovat do 7 dnů od jeho vylosování, bude vylosován náhradní vítěz.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která byla uvedena ve znění soutěže, ve kterém soutěží a nemá nárok výhru reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Do soutěže nebudou zařazeny odpovědi doručené mimo dobu trvání soutěže. Výherce soutěže může být zveřejněn na stránkách doplnit či sociálních sítích Pořadatele. Bude zveřejněno pouze jméno a příjmení výherce. Výhra bude doručena prostřednictvím doporučeného psaní na poštovní adresu, kterou výherce poskytne.

7. Zpracování osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

Účastí v soutěži souhlasí účastník s poskytnutím svého jména, příjmení, bydliště a e-mailové adresy pořadateli a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2000 Sb a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník kdykoliv odvolat. Účastníci soutěže vysloveně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jejich jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti se soutěží a jeho službami a vyhlášením výherce.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěže kdykoliv změnit, zrušit či upravit jejich pravidla. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, poškození či ztrátu výhry a soutěžních objednávek. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, ať už jsou způsobeny jakýmkoliv faktorem; nenese také odpovědnost za technické potíže, poruchy či závady, které mohou v průběhu soutěže nastat, ani za to, že v důsledku takových okolností se účastník nemohl soutěže zúčastnit nebo ji dokončit. Pravidla soutěží v platném znění jsou účastníkům k dispozici u pořadatele soutěže na této stránce.

V Praze dne 23. 7. 2018, PRAGUE EQUESTRIANS STORE s.r.o.